Uusiutuvan energian hankehakemisto

Voit hakea uusiutuvan energian hankkeita palvelustamme alla olevalla haulla. Voit ilmoittaa hankkeen Ilmoita hanke -lomakkeella.

Kysymyksiä ja kommentteja hankehakemistosta voit lähettää osoitteeseen bioenergia@motiva.fi.


Bioenergian käytön ja tuottamisen mahdollisuudet maaseudulla -esiselvityshanke

Hankkeessa kartoitettiin bioenergia-alan tutkimuksen nykytila samoin kuin maatalouden, jätesektorin sekä tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaali eri osissa Lappia. Hankkeessa myös koottiin yhteen Lapin alueen bioenergia-alalla toimivat organisaatiot.

Hanketyyppi: Kehittämishanke

Hankkeen kesto: Maaliskuu 2007 - Helmikuu 2008

Toteuttaja

Päätoteuttaja

Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä

Vastuullinen johtaja

Jarmo Saariniemi
010 383 4469
jarmo.saariniemi(at)lappia.fi

Hankekumppanit

Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto

Rahoitus

Rahoituspäätöksentekijä

Lääninhallitus (tieto päiväyksestä puuttuu)

Rahoitusohjelma tai rahasto

ESR

Julkisen rahoituksen osuus euroina (1000 euron tarkkuudella)

0

Tarkennettu kuvaus

Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa on ESR –hanke, joka kuuluu tavoite 1- ohjelman toimintalinjaan 3 (Osaaminen ja työllisyys) sekä toimenpidekokonaisuuteen 3.2 (Osaamisen ja avainalojen edistäminen). Projektin yksi merkittävä tuotos oli myös käytännössä kaikkien Lapin alueen bioenergia-aloilla toimivien organisaatioiden saaminen hankkeen ohjausryhmän kautta laajaksi asiantuntijaorganisaatioksi paitsi hankkeen ajaksi, myös bioenergiasektorin toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa uusien kehittämishankkeiden kautta. Projektin tuloksina saatiin suhteellisen kattava läpileikkaus maatalouden, jätesektorin sekä tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaaleista eri osissa Lappia. Kuntakohtainen tarkastelu mahdollistaa suunnittelun ja investointipäätösten keskittämisen kunkin alueen bioenergiapotentiaalien mukaan. Samalla kävivät esille mm. alueellisten lähtötietojen puuttuminen elintarvikesektorin jätemääristä ja -laadusta. Raportissa pystyttiin kuitenkin kuntakohtaiseen tarkasteluun eri raaka-ainelähteiden osalta, mikä antaa pohjaa eri bioenergiamuotojen hyödyntämistä koskeviin päätöstentekoihin ja kokonaisstrategian laatimiseen. Uusien yritysten perustamiseen Lapin läänin alueella bioenergia-alalle sekä eräiden elintarvikesektorin yritysten jätteiden hyödyntämiseen yritysten omaan energiantuotantoon on myös osoitettu kiinnostusta. Tutkimustietoa hajautetusta yrittäjävetoisesta sähköntuotannosta on Suomessa ja kansainvälisesti tuotettu runsaasti eikä sitä ole ilmeisesti missään koostettu etenkään lappilaisten toimijoiden näkökulmasta. Tavoitteeseen on siten pyritty tekemällä kirjallisuuskatsaus olemassa olevista tutkimuksista ja tältä pohjalta on arvioitu pienimuotoisen sähköntuotantoyrittäjyyden liiketoimintamahdollisuuksia. Tältä osin tavoitteen suhteen on edistytty merkittävästi.Viestinä hankkeesta on myös, että energiantuotantoteknologiat ja -liiketoiminta ovat siinä tilassa, että suuret muutokset ovat mahdollisia ja merkittäviä tilaisuuksia uusille varsin pienillekin toimijoille voi tarjoutua. Vuotuinen energiapuupotentiaali Lapin metsäkeskuksen metsissä on noin 1,3 milj. m3. Potentiaalista noin 300 000 m3 on uudistusalojen latvusmassaa ja noin 900 000 m3 nuorten metsien energiapuuta. Korjuukelpoisen kantopuun suhteellinen osuus Lapissa on nimellinen. Lapissa tuotetaan tällä hetkellä puuhun tai turpeeseen perustuvilla kotimaisilla polttoaineilla noin 11 TWh lämpöä ja sähköä, josta suurin osa on sellun valmistuksen yhteydessä tuottamaa pääosin omaan käyttöön menevää energiaa (8TWh). Turpeella Lapissa tuotetaan 2 388 GWh/a lämpöä ja sähköä. Metsähakkeen osuus isojen laitosten polttoaineena on potentiaaliin nähden vähäinen eli vain 148 GWh. Lapissa on puuta ja turvetta käyttäviä yli 200 kW lämpö- ja voimalaitoksia 52 kpl. Niiden yhteisteho on 1 958 MW. Kohteiden yhteisteho laskee 305 MW:iin kun tarkastelussa ei huomioida Tornion, Kemin ja Kemijärven suurteollisuuden lämpö- ja voimalaitoksia. 2000 –luvulla Lappiin on rakennettu 33 yli 200 kW lämpö- ja voimalaitosta. Samaan aikaan 7 kuntakeskukseen on rakennettu bioenergiaa jakava kaukolämpöverkko. Nykyisin Lapissa on bioenergian alue- tai kaukolämpöverkko 19 kunnassa. Potentiaalisia bioenergialle muutettavia kohteita (lämpölaitoksia ja kiinteistökohtaisia kattiloita) Lapissa on runsaasti (200 kpl). Näistä 138 on sellaisia, jotka kuluttavat yli 20 000 litraa öljyä vuodessa. Vuodessa nämä kohteet kuluttavat energiaa noin 90 GWh eli 9 milj. litraa öljyä vuodessa. Kaikkiaan kartoituksessa löytyneiden kohteiden öljynkulutus on noin 14 milj. litraa vuodessa. Koulutuksen ja neuvonnan osalta päivitettiin bioenergia-alan koulutuksen tarjonta Suomessa ammatillisella II –asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Neuvonnan osalta hankkeessa selvitettiin Lapin bioenergian opastuskeskuksen perustamisedellytyksiä. Hankkeen aikana tehtiin bioenergia –tutustumismatka Itävaltaan ja Saksaan. Helmikuussa1 4-15.2.2008 pidettiin Lapin Bioenergiaseminaari Rovaniemellä ja Torniossa.

Alueellinen vaikuttavuus

Lapin lääni

Asiasanat

Aurinkosähkö, Aurinkolämpö, Biokaasu, Metsäenergia


Sivua päivitetty viimeksi 19.12.2014

Tulosta sivu