Uusiutuvan energian hankehakemisto

Voit hakea uusiutuvan energian hankkeita palvelustamme alla olevalla haulla. Voit ilmoittaa hankkeen Ilmoita hanke -lomakkeella.

Kysymyksiä ja kommentteja hankehakemistosta voit lähettää osoitteeseen bioenergia@motiva.fi.


Activating Private Forest Owners to Increase Forest Fuel Supply (AFO)

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida yksityismetsänomistajia myymään energiapuuta osuuskuntien ja erilaisten yhteenliittymien kautta pienille ja keskisuurille lämpölaitoksille. Euroopan laajat puuenergiareservit tulee saada aktiiviseen käyttöön. Tästä hyötyvät sekä metsänomistajat että koko maaseudun aluetalous. Koska metsänomistajien kaupungistuminen voi hankaloittaa metsänomistajien välistä yhteistyötä, hankkeessa painotetaan sekä energiapuuhun liittyvää koulutusta että osapuolten välistä verkostoitumista. Hankkeessa pyritään edistämään myös EU:n asettamia tavoitteita metsäbioenergian tuotannon lisäämiseksi. Hanke toteutetaan vuosina 2009-2012.

http://www.afo.eu.com

Hanketyyppi: Kehittämishanke

Hankkeen kesto: Lokakuu 2009 - Lokakuu 2012

Toteuttaja

Päätoteuttaja

VTT

Vastuullinen johtaja

Jyrki Raitila
+358 40 7195 117
jyrki.raitila (at) vtt.fi

Rahoitus

Rahoituspäätöksentekijä

EACI (rahoituspäätös tehty 07/2009)

Rahoitusohjelma tai rahasto

IEE Intelligent Energy Europe

Julkisen rahoituksen osuus euroina (1000 euron tarkkuudella)

1412000

Tarkennettu kuvaus

Tausta
Puu on hiilineutraalina biopolttoaineena yksi tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. EU on asettanut tavoitteeksi uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tarkoituksena on, että puun osuus uusiutuvista energialähteistä on 50 prosenttia. Energiapuuvirtoja lisäämällä parannetaan metsien metsänhoidollista tilaa, tuetaan työllisyyttä maaseutualueilla ja lisätään Euroopan energiaomavaraisuutta. Yksityiset metsänomistajat omistavat 60 prosenttia koko Euroopan metsävaroista. Täten yksityisomistajat ovat avainasemassa puubioenergian tuotannon kannalta. Euroopan metsissä on vuosittain syntynyt noin 240 miljoonan kuution hakkuusäästöt. Energiantuotannossa tällä voitaisiin korvata vuosittain noin 36 miljoonaa tonnia öljyä.

Tavoite
Hankkeen päätavoitteena on lisätä energiapuuvirtoja ykstyismetsistä lämpölaitosten käyttöön. AFO:n tavoitteena on aktivoida merkittävää osaa Euroopan 12 miljoonasta yksityismetsänomistajasta tuottamaan energiapuuta omista metsistään.

Strategia
Hankkeessa toimitaan kuudessa Euroopan maassa ja viidellä pilottialueella. Suomen ja Itävallan partnerit siirtävät vahvaa osaamistaan ja kokemuksiaan muihin partnerimaihin: Ranskaan, Latviaan, Iso-Britanniaan ja Sloveniaan. Kaikissa partnerimaissa merkittävä osa metsistä on yksityisomistuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan nykyinen ja potentiaalinen energiapuun tarjonta ja kulutus kohdealueilla. Tämän jälkeen aktivoidaan metsänomistajaryhmittymiä energiapuun tuottajiksi ja myyjiksi. Itävalta ja Suomi järjestävät koulutusviikkoja, joiden tarkoituksena on auttaa yksityismetsänomistajia ja lämpölaitosten edustajia verkostoitumaan ja kehittämään yhteistä liiketoimintaa. Suomesta löytyy monia toimivia esimerkkejä metsänomistajavetoisista lämpöyrityksistä ja biolämpölaitosten hankintaketjuista. Hankkeen kokemukset ja tehokkaiksi havaitut aktivointimenettelyt viestitään loppuvaiheessa kaikkiin EU:n jäsenmaihin.

Odotetut tulokset
- Potentiaalisten energiapuutuottajien ja käyttäjien kartoittaminen ja aktivoiminen kohdealueilla. Alueellisten energiapuuvarantojen ja mahdollisten energiapuun myynnin esteiden analysoiminen.
- Laajojen energiapuun hankintaketjujen muodostuminen ja uusien lämpölaitosten käynnistyminen kohdealueilla.
- Tehokkaiksi todetut metsäenergian käytön edistämiskeinot pienissä ja keskisuurissa lämpölaitoksissa.
- Energiapuumarkkinoiden aktivoiminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen kohdealueilla. Toimiviksi todettujen aktivointikeinojen ja polttoaineen toimitusketjujen siirtäminen koko EU:n alueelle. Hanke tukee EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita.

Alueellinen vaikuttavuus

Kansainvälinen

Asiasanat

Metsäenergia, Yrittäjyys


Sivua päivitetty viimeksi 19.12.2014

Tulosta sivu