Materiaalitehokkuutta osto-osaamista kehittämällä

Materiaalitehokkuuspalvelujen hyödyntäminen

Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa tehokkaasti myös hyödyntämällä ulkopuolisia palveluita. Tähän on olemassa erilaisia materiaalinsäästöpalvelukonsepteja, joista tunnetuin on niin sanottu MASCO-malli, jossa materiaalitehokkuuteen erikoistunut MASCO-yritys (Material Service Company) tekee materiaalinsäästöinvestoinnin, jonka takaisinmaksu perustuu asiakkaan saamiin kustannussäästöihin.

MASCO-mallissa palveluntarjoaja sekä suunnittelee että rahoittaa asiakkaan materiaalitehokkuusinvestoinnin ja saa tulonsa syntyvistä säästöistä. Malli muistuttaa energiansäästön puolella kehitettyä ESCO-konseptia (Energy Service Company).

Materiaalitehokkuuden palvelujen hyötyjä on tutkittu erityisesti kemikaalien hallinnan palveluihin liittyen. Tutkimusten mukaan ensimmäisenä sopimusvuonna on päästy 5-25 prosentin materiaali- ja kustannussäästöihin ja pidemmällä aikavälillä jopa 30-50 prosentin säästöihin.

Taloudelliset hyödyt muodostuvat pääasiassa seuraavista asioista:
  • Hankinta-, varastonhallinta- ja jätehuoltokustannusten pieneneminen.
  • Tehostunut tiedonhallinta.
  • Prosessitehokkuuden näkökulmasta koneiden käyttövarmuuden paraneminen ja käyttöiän piteneminen tuovat myös taloudellisia hyötyjä.

Materiaalitehokkuushyötyjä ovat olleet:
  • jätteiden määrän väheneminen;
  • käytettävien kemikaalien korvaaminen vähemmän haitallisilla;
  • aineiden kierrättäminen takaisin tuotantoprosesseihin;
  • loppusijoitettavan jätteen ja ongelmajätteen selkeä väheneminen; ja
  • tuotantoprosessien toimintavarmuuden kasvaminen.

Määritä kriteerit ja hyödynnä sopimustoiminnan mahdollisuudet

Suunnittelu on hankintaprosessin tärkein vaihe, koska silloin määritellään kriteerit, joiden perusteella tuote tai palvelu valitaan. Hankintakohteen selkeä ja hyvä määrittely – mitä halutaan ja millä tavoin – on keskeistä.

Materiaalitehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta palveluntarjoajan toimintatapoja ei kannata määritellä liian tarkkaan. Tavoitteiden ja arviointikriteereiden määrittäminen on oleellisempaa. Kokonaisvaltaiset hankintaratkaisut ja toimintatapojen muutos mahdollistavat uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton paremmin kuin pienimuotoiset hankintapäätökset.

Sopimus merkittävässä asemassa – jaetut hyödyt, bonukset ja sanktiot

Palvelujen hankinnassa voidaan sopimustekstiin liittää erilaisia materiaalitehokkuuden ehtoja ja niiden täyttämiseen liittyviä bonuksia tai sanktioita. Sopimusluonnoksessa voidaan esimerkiksi asettaa tavoitteeksi kiinteän jätteen tai jätelietteen vähentäminen kymmenellä prosentilla sopimuskauden loppuun mennessä.

Sopimuksen ehdot tulee tuoda esille jo tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntöön on liitettävä sopimusluonnos, jossa nämä ehdot näkyvät. Sopimuksessa olevat kohdat voivat olla minimiehtoja, jotka palveluntarjoajan on täytettävä.

Sopimusehtoihin voidaan liittää myös se millä ehdoin palveluntarjoaja saa bonuksen. Riittääkö sopimuksen ehtojen täyttäminen vai pidetäänkö niitä minimiehtoina, joiden riittävästä ylittämisestä palveluntarjoaja saa bonuksen.

Tämän kaltainen tavoitteiden ja jaettujen hyötyjen ja riskien käyttäminen edellyttää oman organisaation lähtötilanteen tuntemista. On mahdotonta ulkoistaa tiettyä toimintoa tai edellyttää jätteiden tarkkaa vähentämisprosenttia, mikäli lähtötilannetta ei tunneta riittävän tarkasti.

Pitkäjänteisyys kantaa hedelmää

Jotta yhteistyö ja kumppanuus onnistuvat, palvelua tarjoavan yrityksen on tunnettava, että sillä on mahdollisuus pitkäjänteiseen ja kehittyvään kumppanuuteen asiakkaan kanssa. Lyhyet ja halvimman hinnan perusteella tehdyt sopimukset eivät kannusta kehittämään materiaalitehokkuutta ja löytämään uusia parantamiskohteita.

Toisen yrityksen toimintatapojen ja prosessien oppiminen vie aikaa. Kestävät taloudelliset hyödyt syntyvät ajan kanssa. Tavoitellessaan pitkäaikaisia, kumppanuuteen perustuvia sopimuksia, myös palveluntarjoajan on kyettävä osoittamaan asiakkaalleen, mistä ja miten tarjotun palvelun kustannukset ja hyödyt muodostuvat.


Sivua päivitetty viimeksi 9.10.2015

Tulosta sivu

Muualla palvelussa


Muualla verkossa