Kysymyksiä ja vastauksia materiaalikatselmuksesta

Materiaalikatselmointiin liittyviä väitteitä ja vastauksia niihin.

1. Materiaalikatselmus kohdistuu yrityksen ydintoimintaan – mitä uutta ulkopuolinen katselmoija voi enää tuoda?

Materiaalikatselmus tuo tarkasteluun systemaattisen lähestymistavan, sekä ulkopuolisen neutraalin näkökulman ja resurssin. Katselmoija tuo hankkeeseen oman osaamisensa ja kokemuksensa aiemmista projekteista. Katselmoija saa kaivettua esille myös yrityksen sisäistä niin sanottua piilevää tietoa. Kokemuksemme mukaan tehostettavaa löytyy kaikista yrityksistä.

2. Materiaalikatselmus vaatii liikaa aikaa yrityksen omalta henkilökunnalta – VÄÄRIN!

Materiaalikatselmuksessa yritys joutuu panostamaan myös omaa työtään hankkeeseen. Tämä työ painottuu lähtötietojen keräämiseen yrityksen omista tietojärjestelmistä. Lisäksi yrityksen henkilöiden aikaa kuluu ideointityöpajaan ja kokouksiin osallistumiseen. Tämä vaatii yritykseltä sitoutumista. Katselmuskohdeyrityksissä tätä panostusta ei kuitenkaan ole koettu liian työlääksi tai aikaa vieväksi.

3. Materiaalitehokkuuden parannustoimet liittyvät lähinnä jäteasioihin – VÄÄRIN!

Materiaalitehokkuuden parannustoimilla voidaan vähentää toimipaikassa syntyvää jätettä, parantaa sen laatua tai löytää jätteelle hyötykäyttötapoja. Kuitenkin havaintomme mukaan suurin osa materiaalitehokkuuden parannustoimista liittyy itse tuotantoprosessiin, kuten prosessin ajotapoihin, hukan vähentämiseen, virheiden havainnointiin ja ohjeistusten parantamiseen.

4. Tuotteiden suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös tuotannon materiaalitehokkuuteen – TOTTA!

Suunnittelun merkitys tuotteiden elinkaaren aikaiseen materiaalitehokkuuteen materiaalivalintojen, kestävyyden ja korjattavuuden kautta on erittäin suuri. Olemme huomanneet, että tuotesuunnittelun ja tuotannon yhteistyötä ja kommunikointia tehostamalla voitaisiin parantaa myös tuotannon materiaalitehokkuutta huomattavasti. Esimerkiksi hukkamateriaalin syntymistä voitaisiin vähentää huomioimalla suunnittelussa paremmin tuotantoprosessin sekä käytettävien raaka-aineiden ja aihioiden mitat tai muut reunaehdot.

5. Yritykset eivät halua kertoa materiaalitehokkuusasioistaan – VÄÄRIN!

Päinvastoin. Katselmuksen toteutuksen edellytyksenä on avoin tiedonsaanti, mikä ei ole ollut ongelma tähän asti toteutetuissa materiaalikatselmuksissa. Katselmushankkeissa tehdään aina yrityksen ja konsultin välinen salassapitosopimus, jossa sovitaan myös tulosten viestinnästä projektin päättymisen jälkeen. Kohdeyritys päättää, mitä hankkeesta viestitään. Katselmuksen löydöksistä viestiminen on yleensä edullista yrityksen imagon kannalta.

6. Materiaalikatselmuksen teko onnistuu ilman syvällistä toimialakohtaista erikoisosaamista – TOTTA!

Materiaalikatselmuksen tekemiseksi katselmoijalta ei vaadita toimialakohtaista syvällistä erikoisosaamista, vaan hyvä luonnontieteellinen perusosaaminen ja yleinen tuotantoprosessien tuntemus yleensä riittää. Katselmoijan tulisi olla myös valmis etsimään luovia ratkaisuja ja hänen tulee omata hyvät vuorovaikutustaidot. Katselmusmenettely on rakennettu niin, että yrityksen oma syvällinen erikoisosaaminen voidaan hyödyntää katselmukseen liittyvien parannusideoiden löytämisessä.


Sivua päivitetty viimeksi 15.8.2016

Tulosta sivu