Materialeffektivitet

Naturresursernas tillräcklighet är på väg att bli en alltmer viktig fråga globalt. Den begränsade tillgången av  icke-förnybara naturresurser och en ökande produktion och konsumtion medför en miljöpåverkan som kräver att vi vidtar omfattande åtgärder för att främja materialeffektivitet.

Materialeffektivitet är att generera konkurrenskraftiga varor och tjänster med allt mindre materialinsatser så att de negativa effekterna minskar under hela livscykeln.

Definitionen är styrande för Motivas verksamhet och beskriver ett förutseende och helhetsmässigt sätt att främja materialeffektivitet. Motiva utvecklar tjänster, verktyg och handlingssätt för att främja materialeffektivitet särskilt i företag och den offentliga sektorn.

Materialeffektivitet medför besparingar på alla samhällssektorer

Det lönar sig för företag och näringslivet att främja materialeffektivitet, därför att den har en direkt effekt på kostnader, konkurrenskraft och verkställandet av deras samhällsansvar.

En effektivisering av materialanvändningen medför även väsentliga kostnadsbesparingar för den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har även en viktig roll i att styra mot en materialeffektivare produktion, eftersom den offentliga köpkraften är betydande.

Konsumenter och hushåll har en nyckeroll i att skapa efterfrågan av materialeffektiva varor och tjänster. konsumenterna kan främja en hållbar användning av naturresurserna bland annat genom att göra kloka inköp, skaffa hållbara produkter och undvika uppkomsten av avfall.


Updaterad sist 11.02.2015

Printa