Förnybar energi

Finlands mål är ett kolneutralt samhälle fram till 2050. Visionen är att 60 procent av den energi vi använder ska vara förny­bar år 2050. En annan målsättning är att stoppa ökningen av den totala energiför­brukningen och få den att börja minska. Det finns redan tecken på att ökningen av den totala energiförbrukningen har avstannat.

Finlands energiförsörjning baserar sig på ovanligt mångsidiga energikällor. För närvarande använder vi trädbränslen, vattenkraft, kärnenergi, naturgas, kol, olja och torv för att producera energi. Den utbredda kraftvärmeproduktionen förbättrar energiproduktionens verkningsgrad.

Energi- och klimatstrategi uppdaterades i 2013

I sin energi- och klimatstrategi som uppdaterades våren 2013 har regeringen formulerat hur man ska nå det mål som satts på EU-nivå att fram till 2020 höja andelen förnybar energi till 38 procent av slutförbrukningen av energi.

Det finns många metoder för att nå målet. I Finland har vi förutom vattenkraft även riklig tillgång till förnybar energi i våra skogar. Användningen av träbaserad energi, återvunna avfallsbränslen, värmepumpar, biogas och vindkraft kan ökas, vilket gör målen för förnybar energi möjliga att nå. Övergången till förnybar energi har också underlättats genom effektivare stöd- och styrsystem. För att den totala energiförbrukningen ska börja minska uppmuntras även förbättrande av energieffektiviteten.

Traditionell vedeldning används fortfarande allmänt för uppvärmning av hushåll. Värmepumparna har spridit sig snabbt och solvärmesystemen följer efter. Många hushåll producerar också en del av sin el med solpaneler och små vindkraftverk. Överskottselen kan de mata ut på elnätet och sälja till energibolaget.


Updaterad sist 11.02.2015

Printa