ANM:s råd för energisyneverksamhet

Energisyneverksamheten som arbets- och näringsministeriet (ANM) stöder har klara direktiv. Direktiven finns endast i elektronisk form på Motivas nätsida och uppdateras årligen. De nya direktiven för året träder i kraft då de publiceras på nätsidan.

Det finns en handbok för energisyner. I den finns praktiska råd om hur synen skall gå till. Handboken kan laddas ner från Motivas extranetservice.

HIM stöder energisyneverksamheten och energisbesparingsinvesteringar

Arbets- och näringsministeriet (ANM) stöder helhetsbetonade rapporterade energibesparingsutredningar för företag och fastigheter. Utredningarna benämns Motiva-energisyner.

Företag och samfund (t.ex. Kommuner, församlingar och stiftelser) kan få stöd för energisyner av ANM. Även syner i fjärrvärmebranschen och kraftverksbranschen lyder under energisyner. Stödet kan sökas av ägarföretag eller samfund eller den som svarar för energikostnaderna för objektet som undergår energisyn.

Information om energisyner för bostadsbyggnader finns på miljöministeriets nätsida. Företag och samfund kan också få stöd från den lokala närings-, trafik-, miljöcentralen (NTM). Närmare information finns i ANM:s allmänna regler för energisyneverksamheten på finska.


Updaterad sist 11.02.2015

Printa