Verksamhetsområden

Motiva erbjuder produkter och tjänster för effektivisering av energi- och materialanvändning och för att öka användningen av förnybar energi.

Energieffektivitetsavtal

Genom energieffektivitetsavtalen strävar man att i enlighet med energi- och klimatstrategin fullfölja de internationella skyldigheter vi har för att motverka klimatförändringen.

Under rubriken Energieffektivitetsavtal presenteras avtalssystemet för olika verksamhetsområden – syftet med avtalen, vilken nytta de medför, samt anvisningar för hur man kan ansluta till dem. Där finns även uppdaterade listor över anslutna företag och samfund.

Verksamheten för energisyner

I energisyner analyseras besiktningsmålets totala energianvändning, energisparpotentialen utreds och sparåtgärder presenteras med lönsamhetskalkyler. Där utreds även möjligheterna att använda förnybar energi och de föreslagna åtgärdernas påverkan på CO2-utsläpp rapporteras.

Under Energisyner finns ANM:s anvisningar för verksamheten för energisyner och uppdaterad information om stöd för besiktningar och investeringar, mallar för energisyner och utbildningar för besiktare.

Materialeffektivitet

Betydelsen av att effektivisera materialanvändningen växer alltmer i takt med strävan att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion. En förbättrad materialeffektivitet är direkt förbundet med kostnader, konkurrenskraft och verkställande av det samhälleliga ansvaret i företag.

Under Materialeffektivitet presenteras ämnet ur företagens, den offentliga sektorns och konsumenternas synvinkel. Motivas enhet för materialeffektivitet utvecklar bland annat metoder för materialeffektivitetsbesiktningar och ger råd i offentlig upphandling av miljöteknologi.

Förnybar energi

Under avsnittet om förnybar energi presenteras förnybara energikällor, deras betydelse i energiproduktionen och deras användning i framtiden. Enligt målsättningarna i Klimat- och energistrategin ska användningen av förnybar energi öka betydligt från nuvarande situation. Fram till år 2020 ska andelen förnybar energi vara 38 % av slutanvädningen av energi.

Internationell samarbete

Motiva deltar i internationella program som genom att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi ämnar motverka klimatförändringen. Motiva är aktivt verksam i det europeiska energinätverket ( EnR). Under avsnittet Internationell verksamhet finns information om dessa program. Där finns även aktuell information om ansökningstider för Intelligent Energy Europe, det vill säga IEE-programmet.


Updaterad sist 28.09.2015

Printa