Planering av de egna fortskaffningssätten

Vi människor väljer ofta fortskaffningssätt av gammal vana. Vi gör sällan några principiella val mellan olika fortskaffningssätt, utom t.ex. i samband med flyttning eller bilköp eller när vi på våren byter ut bussen eller bilen mot cykeln.  

Genom att planera våra egna och familjens fortskaffningssätt och -behov går det ofta lätt att ta ett steg mot större energieffektivitet – i synnerhet om vi är beredda att bryta våra inrotade vanor en smula. En bra utgångspunkt är att välja fortskaffningssätt efter behovet – inte efter gammal vana. Energieffektiva fortskaffningssätt spar inte bara miljön utan även tid och pengar. Den som åker kollektivt behöver inte bli stressad i bilköer eller leta efter en ledig parkeringsplats. Att gå och cykla är bra för hälsan.

Bilismen den största energislukaren

Bilismen är den mest energikrävande trafikformen i vardagen. Personbilstrafiken står för nästan hälften av koldioxidutsläppen från trafiken i Finland. För att minska trafikens energiförbrukning är det därför väsentligt att man ifrågasätter sina vanor som rör just bilen och funderar över om man skulle kunna företa de dagliga resorna på något annat sätt än med egen bil.

Man behöver inte alltid ta bilen utan kan åka kollektivt eller cykla. Redan om man någon dag i veckan cyklar eller åker kollektivt till jobbet minskar den årliga energiförbrukningen avsevärt.

Tar man bilen för att uträtta ärenden lönar det sig att planera sin rutt för att minimera körkilometrarna. Man kan också samåka till jobbet och fritidsaktiviteterna med arbetskamrater, vänner och grannar.

Det är dyrt att ha och använda bil. Det är inte alltid nödvändigt att äga bilen själv. Om man hyr en bil, tar taxi eller är med i en bilpool funderar man i varje enskilt fall om bilen är nödvändig och hoppar inte i bilen bara av gammal vana.

Det går att påverka behovet av resor

Behovet av resor är en följd av de beslut vi fattar – var vi bestämmer oss för att bo, jobba, handla eller fira semester. De här besluten avgör i hög grad hur bra vi lyckas med att resa miljösnålt och med minimerad energiförbrukning. Om de platser där vi dagligen verkar ligger väldigt långt från varandra och kollektivtrafikförbindelserna är dåliga behöver vi i allmänhet också bil, och då går det också energi. Långa resor till jobbet eller för att uträtta ärenden naggar också den egna fritiden i kanten.

Valet av boningsort påverkar mest behovet av resor i vardagen, t.ex. arbetsresans längd och om det är meningsfullt att gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet eller om man måste ha egen bil. Valet av boningsort påverkar bl.a. hur mycket service det finns att tillgå i närheten. Genom att anlita närbelägen service kan man relativt enkelt minska energin som går till resor och utsläppen som resorna medför. Korta sträckor kan man avverka till fots eller på cykel. Alltid behöver man inte ens företa någon resa, eftersom många ärenden i dag går att sköta smidigt per telefon eller över internet.

Semesterresornas energiförbrukning varierar mycket beroende på var vi semestrar och hur vi tar oss dit – flygresor till avlägsna mål förbrukar oundvikligen mycket energi och belastar miljön.

Updaterad sist 22.07.2013

Printa