Trafiksystem

Omkring en femtedel av Finlands växthusgasutsläpp härstammar från trafiken. Avgasutsläppen från trafiken försämrar också luftkvaliteten lokalt. Det här accentueras framför allt i livligt trafikerade stadsområden.

Den offentliga sektorn har en avgörande roll när det gäller att utveckla trafiksystemet så att det behövs färre bilar än i dag för person- och varutransport och så att energieffektivare fortskaffningssätt – att gå, cykla och åka kollektivt – blir konkurrenskraftiga alternativ till bilarna. Den offentliga sektorn kan också utfärda bestämmelser om fordons energiförbrukning och verka för ett ekonomiskt körsätt.

Kontroll över utsläppen från lokaltrafiken i kommunerna

Kommunerna kan märkbart medverka till en minskning av utsläppen från trafiken, eftersom planläggning och samhällsplanering påverkar trafikmängderna. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt. Genom trafikplanering kan man också göra trafiken smidigare, vilket minskar utsläppen. Kommuninvånarna kan också genom information och marknadsföring uppmuntras att ta sig fram energieffektivt, t.ex. med cykel eller genom att köra bil ekonomiskt.

Energieffektivare arbetsresor inom den offentliga sektorn

Som arbetsgivare kan offentliga organisationer också själva påverka vilka fortskaffningsmedel deras personal använder. Målet är att styra personalens resor till och från jobbet och i arbetet i en miljövänligare och energieffektivare riktning.

Updaterad sist 26.10.2009

Printa