Samhällsplanering

Samhällsutsläppen härstammar till största delen från byggnaders energianvändning och från trafiken. Områdes- och samhällsstrukturen har stor betydelse för utsläppens storlek. Genom att planera täta och kompakta samhällen kan man förbättra samhällenas energieffektivitet och samtidigt minska uppkomsten av växthusgasutsläpp och andra skadliga miljöeffekter.

Ett energieffektivt och kompakt samhälle är till fördel för alla – det gagnar både invånarna, det lokala näringslivet och miljön. Ofta går det också att förbättra energieffektiviteten i befintliga samhällen med hjälp av planläggning och trafikplanering, även om det kan vara mera krävande än att planera nya områden.

Fördelar med ett kompakt och energieffektivt samhälle:
  • stadsstrukturen är tät, vilket innebär korta avstånd och litet behov av resor;
  • bostadsområdena och centrum är livskraftiga;
  • möjligheterna att gå och cykla är goda;
  • kollektivtrafiken är heltäckande och välfungerande; och
  • ett välplanerat samhälle sporrar invånarna att ta sig till jobbet på annat sätt än med bil.

I ett energieffektivt samhälle har byggnadernas energiförbrukning uppmärksammats. Planläggningen genomförs så att det är möjligt att ansluta sig till fjärrvärme. Husen placeras i mån av möjlighet så att de även kan utnyttja passiv solenergi.

Samarbete och dialog behövs

Genom långsiktigt samarbete och dialog mellan olika aktörer inom kommunen går det att göra samhällsstrukturen energieffektivare. Tjänstemännen, beslutsfattarna och invånarna i kommunen ansvarar alla för att energieffektiviteten förverkligas.

Planerare och beslutsfattare måste också vara tillräckligt fördomsfria och djärva för att skapa en energieffektiv stadsstruktur. För att säkra ett lyckat slutresultat är det också viktigt att man lyssnar på invånarna i olika skeden av planerings- och beslutsprocessen, eftersom det i sista hand är de som genom sina dagliga val av t.ex. fortskaffningsmedel påverkar hur samhällets energieffektivitet i sista hand förverkligas.

Updaterad sist 09.11.2009

Printa