Offentliga anskaffningar

De varor och tjänster som köps har alltid direkta eller indirekta miljöeffekter. Anskaffningsbesluten har stor betydelse för hur mycket energi som går åt och hur mycket växthusgasutsläpp som uppstår under varornas och tjänsternas livscykel.

Den offentliga sektorn köper årligen varor och tjänster för ca 22 miljarder euro. Det här är ca 15 % av bruttonationalprodukten. Eftersom anskaffningarna är stora har den offentliga sektorn också stor betydelse som marknadspåverkare när det gäller att försöka få ut produkter på marknaden som är så energi- och materialeffektiva som möjligt och så oskadliga som möjligt för miljön.

Kommunsektorn står för ca 75 % av alla offentliga anskaffningar. Över hälften av de här anskaffningarna består av köp av tjänster, resten av konsumtionsinköp och fastighetsunderhåll. Beaktandet av energieffektiviteten vid anskaffningen av maskiner, anordningar och fordon har stor betydelse vid strävan att effektivera energianvändningen inom kommunsektorn.

En framgångsrik energieffektiv anskaffning uppstår när man utnyttjar de anvisningar, rekommendationer och verktyg som tagits fram för ändamålet. Det finns också rådgivningstjänster och databaser för dem som planerar anskaffningar inom den offentliga sektorn.

Updaterad sist 03.09.2010

Printa

På andra webbplatser