Ibruktagande av förnybar energi

Kommunerna och samkommunerna producerar och köper årligen betydande mängder el- och uppvärmningsenergi. Efter avregleringen av elmarknaden har kommunernas ställning som lokal energiproducent förändrats. Numera kan kommunerna vara energiproducenter, energiköpare eller bådadera.
 

Energi med förnybara energikällor

Energiproduktionen har alltid negativa effekter på miljön. Därför borde kommunerna när de köper och producerar energi beakta olika produktionsformers miljöeffekter.

Energi som producerats med förnybara energikällor främjar hållbar utveckling i kommunerna. Användningen av förnybara energikällor minskar nettoutsläppen av koldioxid och ökar samtidigt välfärden i området. Ett värmeföretag som levererar lokala biobränslen stärker t.ex. det lokala näringslivet genom att skapa nya jobb i trakten.

Många kommuner äger byggnader, t.ex. skolor, i glesbygdsområden som inte är anslutna till fjärrvärme eller där t.ex. det gamla oljeeldningssystemet borde förnyas. Bl.a. i de här byggnaderna skulle man kunna övergå till förnybara energikällor vid uppvärmningen.

Updaterad sist 09.11.2009

Printa