Energisyner

Syftet med energisyneverksamheten är att analysera energianvändningen i den fastighet som granskas, utreda energisparpotentialen, föreslå sparåtgärder och lägga fram lönsamhetskalkyler för dem.

Vid energisynen utreder man också möjligheterna att använda förnybara energikällor. I energisynerapporten presenteras förutom energisparpotentialen även de föreslagna åtgärdernas inverkan på CO2-utsläppen.

För genomförandet av energisyner inom service-, industri- och energisektorn kan kunden ansöka om understöd hos arbets- och näringsministeriet.

Vid energisyner i flervåningsbostadshus används en särskild modell som tagits fram för ändamålet. För energisyn i en bostadsfastighet kan man ansöka hos miljöministeriet om energiunderstöd för bostadsfastigheter.

Energisyn av transportkedjor är en övergripande granskning av transportkedjorna inom godstrafiken. Det är framför allt industrin, handeln och kommuner som köper transporttjänster som har nytta av den här energisynen. Med hjälp av en energisyn som utgår från transportkedjorna kan man effektivera energianvändningen och minska kostnaderna och koldioxidutsläppen. Energisynen ger också verktyg för förbättring av transportföretagets logistik.

Energisynen av transportkedjor inriktas på att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen vid industrins, handelns och kommunernas råvaru- och produkttransporter.

Updaterad sist 26.10.2009

Printa

På vår webbplats