Den offentliga sektorn

Lagar och skyldigheter medför en utmaning för aktörer inom den offentliga förvaltningen; man ska effektivisera användningen av energi och material och därigenom minska på utsläpp av växthusgaser. Den offentliga förvaltningen förutsätts starkt agera som en föregångare i sparsam användning av energi och material.

För att förverkliga en helhetsmässig effektivisering av energianvändningen krävs aktiva åtgärder i praktiken och ett samarbete mellan olika förvaltningar. Genom ett långsiktigt samarbete når man de bästa resultaten i effektiv energi- och materialanvändning. Förutom att miljöns kvalitet förbättras medför en effektivisering av energi- och materialanvändningen även kostnadsbesparingar för kommuner.

En effektivisering av energi- och materialanvändningen och minskade utsläpp ger starkt och tydligt uttryck för kommunens eller kommunförbundets åtagande att minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet.

 

Energi- och materialeffektivitet

Det lönar sig att vidta åtgärder för att effektivisera användningen av energi och material i all verksamhet i offentlig sektor. Energistyrnning i fastigheterna, beaktande av energi- och materialeffektivitet i upphandlingar och i trafik- och samhällsplanering är ett steg mot en helhetsmässig verksamhet för att effektivisera energi- och materialanvändningen.

Energiundervisning i skolornas läroplaner

En integrering av energiundervisning I skolornas läroplaner är, som en del av energieffektiviseringsåtgärderna,  också en viktig del av en helhetsmässigt skapad grund för hållbar utveckling.

Ett mer omfattande material riktat till den offentliga sektorn publiceras hösten 2009.

Updaterad sist 09.11.2009

Printa