Kontrollera och effektivera företagets energianvändning

Effektivering av energianvändningen hjälper företaget att förbättra sin konkurrenskraft på marknaden.

Energihantering

Med energihantering avses systematiskt beaktande av energin inom företagets olika funktioner. Målet är att fortlöpande minska energiförbrukningen och hålla fast vid de uppnådda förbättringarna.

Genom energihanteringen försäkrar man sig om att principen om fortlöpande förbättring enligt vidstående bild tillämpas i organisationen. Syftet är att ta fram verksamhetsrutiner som effektiverar energianvändningen, genomföra dem och följa upp åtgärdernas effekter.

I energihanteringen ingår att
 • identifiera de väsentliga effekterna som hänför sig till energianvändningen (kostnader, miljö, dimensionering av anläggningarna);
 • sätta upp mätbara mål;
 • definiera ansvar inom företaget;
 • definiera och genomföra åtgärder som härletts ur målen;
 • införa metoder för uppföljning av energiförbrukningen och de vidtagna åtgärderna; samt
 • se över målen och besluta om fortsatta åtgärder.

Fortlöpande förbättring

Fortlöpande förbättring av verksamhetens energieffektivitet förutsätter att företaget:
 • känner till och följer upp sin egen energianvändning;
 • är medveten om sina egna möjligheter att spara energi;
 • definierar och genomför tekniskt-ekonomiskt lönsamma energisparåtgärder;
 • beaktar energieffektiviteten i verksamhetsrutiner, investeringar och anskaffningar;
 • känner till olika energianskaffningsmöjligheter; och
 • har en bra energianskaffningsstrategi och genomför den.

Updaterad sist 10.11.2009

Printa