Förnybar energi

Utnyttjande av förnybar energi kan förbättra företagets lönsamhet och image. Särskilt i fråga om värme har företagets egna val stor betydelse. I Finland har biobränslenas betydelse ökat inom såväl små- och storskalig värmeproduktion. Priset på inhemska biobränslen har inte varierat lika kraftigt som på fossila bränslen. Det här är bra att beakta när företaget väljer värmepanna.

Det lönar sig också för företaget att höra sig för om möjligheten att lägga ut värmeproduktionen på ett värmeföretag som använder förnybar energi.

Användning av förnybara energikällor minskar också företagets växthusgasutsläpp – något som företaget kan utnyttja vid sin marknadsföring och sitt imagebyggande.

På EK:s webbplats finns en energiguide för företag (Yritysten energiaopas) med mer information om investeringskalkyler för värmeproduktion. Enligt exempelkalkylerna är biobränslen ett konkurrenskraftigt alternativ för företagets värmeproduktion.

Updaterad sist 03.12.2009

Printa