Företag

Företag kan påverka sin energianvändning och förbättra energieffektiviteten enligt principen om ständig förbättring samt genom att dra nytta av befintliga metoder och verktyg. Energieffektivitet har en betydande anknytning till företagens löpande verksamhet och verksamhetssystem.

Genom att beakta energieffektivitet i sina inköp kan man spara i energikostnader samt minska utsläpp av växthusgaser. Användning av energieffektiv teknik och förnybar energi är viktiga medel genom vilka företag kan förbättra sin konkurrenskraft på marknaden.

Energistyrning

Med energistyrning avses ett systematiskt beaktande av energi i företagets olika verksamheter. Målet är en ständig minskning av energikonsumtionen och att bibehålla erhållna förbättringar.

Genom energistyrning fastställer man att organisationen tillämpar principen om ständig förbättring. Syftet är att utveckla och ta i bruk tillvägagångssätt som effektiviserar energianvändningen och följa upp åtgärdernas effekter.

Ständig förbättring av energieffektiviteten i företagsverksamhet förutsätter:
  • kunskap om och uppföljning av den egna energianvändningen;
  • kunskap om sina möjligheter att spara energi;
  • definierande och förverkligande av ekonomisk-tekniskt lönsamma energisparåtgärder;
  • beaktande av energieffektivitet i sina handlingssätt, investeringar och inköp;
  • kunskap om olika möjligheter att anskaffa energi; och
  • en bra strategi för energianskaffningar som förverkligas.

Updaterad sist 03.12.2009

Printa