Energicertifikat

Energicertifikatet hjälper konsumenterna att jämföra byggnaders energiprestanda. Skalan som är välbekant från vitvarornas energimärkning ger på ett enkelt sätt en helhetsbild av husets energiprestanda. Syftet med energicertifikaten är också att energiprestanda ska bli ett av kriterierna vid planeringen av hus.

Lagstiftningen om energicertifikat trädde i kraft 1.1.2008. På befintliga byggnader tillämpas lagstiftningen från och med 1.1.2009. Energicertifikatet är frivilligt för små bostadshus, dvs. småhus och bostadshus med högst sex bostäder, som färdigställts före lagens ikraftträdande 1.1.2008.

När behövs energicertifikat?

Ett energicertifikat behövs när en byggnad eller delar av den säljs eller hyrs ut. Undantaget är små bostadshus som färdigställts före 2008.

För nya hus upprättas ett energicertifikat i bygglovsskedet. Energicertifikatet är ett led i en mera vittgående energianalys som utöver energicertifikat i allmänhet även omfattar följande granskningar enligt del D3 i Finlands byggbestämmelsesamling.
  • Byggnadens värmeförlusts överensstämmelse med föreskrifterna;
  • Ventilationssystemets specifika eleffekt;
  • Byggnadens uppvärmningseffekt;
  • Uppskattning av den sommartida rumstemperaturen och vid behov kyleffekten; och
  • Byggnadens energiförbrukning på orten där den är belägen.

Energiutredningen och energicertifikatet är verktyg som det lönar sig att utnyttja i planeringsskedet. Innan byggnaden tas i bruk ska energicertifikatet verifieras, eftersom det är möjligt att en del av de uppgifter som behövs för kalkylen har förändrats.

Varifrån får man ett energicertifikat?

Energicertifikat för nya byggnader utfärdas av huvudplaneraren, medan energicertifikat för befintliga småhus upprättas av en behörig utfärdare av separata energicertifikat. Energicertifikat för befintliga små bostadshus är alltid kalkylerade, eftersom de boende påverkar energiförbrukningen i hög grad.

I energicertifikatet beräknas ett energiprestandavärde (EP-värde) för byggnaden. EP-värdet erhålls genom division av byggnadens totala energiförbrukning med bruttoarean. För småhus inkluderas energin för rumsuppvärmning och tappvarmvatten samt elapparaternas energiförbrukning. Om byggnaden har ett kylsystem beaktas även förbrukningen av kylenergi.

Updaterad sist 07.12.2009

Printa