Bostadsbolag

Grundförutsättningarna för boende är värme, el och vatten. Invånarna behöver det här för sitt boende medan bostadsfastighetens anordningar kräver el för att fungera.

Energi- och vattenförbrukningen står för ca 40 % av en bostadsfastighets (flervånings- eller radhus) skötselkostnader. Det går att minska förbrukningen genom bra energiekonomiskt underhåll av fastigheten. Samtidigt förbättras i allmänhet även boendekomforten, då t.ex. stora temperaturskillnader i olika delar av byggnaden minskar.

God energihantering genom mål och åtgärder

Inom energihanteringen sätter man upp mål och vidtar åtgärder på lång och kort sikt. På lång sikt syftar verksamheten till att påverka hela energianvändningens struktur med hjälp av energisparinvesteringar med lång verkningstid, information och utbildning av driftspersonalen. Syftet med åtgärderna på kort sikt är att hitta driftstekniska fel som påverkar energiförbrukningen. Tanken är att upptäcka, utreda och eventuellt föregripa fel i utrustningen och systemen.

Om man lyckas få ner energi- och vattenförbrukningen minskar också trycket på att höja vederlag och hyror. Genom regelbunden uppföljning av energi- och vattenförbrukningen försäkrar man sig om att systemen används förnuftigt och att sparåtgärderna är lönsamma, och samtidigt får man snabbt information om avvikelser i förbrukningen.

Du som bor i huset kan påverka

När de boende har rätt attityd och energisnåla vanor och när fastighetsservicen fungerar ändamålsenligt har bostadsbolaget kommit långt på energisparandets väg. Du som bor i huset kan uppmärksamma bostadsbolaget på olika energisparande lösningar och tillvägagångssätt.

Updaterad sist 15.12.2009

Printa