Bakgrundsinformation

I avsnittet bakgrundsinformation beskrivs internationella och nationella styrmedel, med hjälp av vilka man kan förbättra energieffektiviteten, främja användling av förnybar energi och motverka utsläpp av växthusgaser.

EU har satt gemensamma mål för effektivisering av energianvändningen och minskning av utsläpp för sina medlemsländer. De ur energi- och klimatsynvinkel viktigaste direktiven är energitjänstedirektivet, direktivet on Energieffektivitet i byggnader och EUP-direktivet. Med nationella styrmedel uppfylls kraven i bl.a. dessa direktiv.

I avsnittet Bakgrundsinformation finns även samlat statistik om energianvändningen och koldioxidutsläppen i Finland. För att underlätta för läsaren finns där även förklaringar till energivokabulär och energienheter.

Updaterad sist 18.12.2012

Printa