Muut tiedotteet 2014

31.12.2014 TEM: ELY-uudistukset etenevät ripeästi – ELY-asetus hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi uuden ELY-asetuksen 30.12.2014. Asetuksessa saatetaan voimaan sellaiset ratkaisut ja uudelleenjärjestelyt, joilla keskusten palvelutaso pystytään säilyttämään määrärahojen nopeasta ja merkittävästä vähenemistä huolimatta.

Lue lisää


30.12.2014 TEM tiedottaa: Energiatehokkuuslaki lisää energian säästöä ja vähentää kulutusta

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2014 energiatehokkuuslain ja siihen liittyvät lakimuutokset. Uuden lain avulla kehitetään energiatehokkuutta, lisätään energiansäästöä sekä vähennetään energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta.

Lue lisää


16.12.2014 TEM: Työryhmältä ehdotuksia pienimuotoisen sähköntuotannon lisäämiseksi

Pientuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta on toistaiseksi vähäinen. Vuoteen 2020 mennessä sähköstä voitaisiin kuitenkin tuottaa noin yhden terawattitunnin verran pientuotantona, pääosin aurinko­sähkönä.

Lue lisää


16.12.2014 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksesta kansainvälisiä tutkimuksia – Suomeen kaavaillut ääniohjearvot varmistavat, että lähiasukkaiden terveys ei vaarannu

Suomessa ja USA:ssa julkaistujen tuoreiden kirjallisuustutkimusten mukaan tuulivoimaloiden äänellä ei ole todettu olevan terveysvaikutuksia. Esimerkiksi yhteyttä tuulivoimaloiden äänitason ja unenlaadun välillä ei ole löytynyt kun puhutaan alle 45 desibelin äänitasosta ulkotiloissa.

Lue lisää


11.12.2014 Öljyalan Keskusliitto: Öljyalan Keskusliitto päivittää nimensä Öljy- ja biopolttoaineala ry:ksi

Öljyalan Keskusliitto päivittää nimensä kuvaamaan paremmin järjestön jäsenistön nykyistä toimintaa ja käyttää ensi vuoden alusta alkaen nimeä Öljy- ja biopolttoaineala ry.

Lue lisää


10.12.2014 Huoltovarmuuskeskus: Selvitä varautumisesi sähkökatkoihin OmavaraX-testillä

Suomea lähestyvät syysmyrskyt uhkaavat taas aiheuttaa katkoksia sähkönjakeluun. Huoltovarmuuskeskuksen OmavaraX -testillä voit selvittää, kuinka hyvin olet varautunut, jos kotona tai mökillä sähköt katkeavat pidemmäksi aikaa.

Lue lisää


8.12.2014 TEM: Toimialaraportti: Aluetalouteen uutta nostetta uusiutuvasta energiasta

Uusiutuvan energian toimiala jatkaa kasvuaan vuonna 2015. Alalla on tehty tai ollaan tekemässä merkittäviä uusia investointipäätöksiä. Tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä niistä ovat tuulivoimatuotannon kapasiteetin huomattava lisäys ja puuraaka-aineen käyttöön perustuvien monipolttoainelaitosten ja biotuotetehtaiden investointipäätökset.

Lue lisää


4.12.2014 YM: Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä. Uutta tietojärjestelmää hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Laki on tekninen, mutta tarvitaan, jotta tietosuoja voidaan asianmukaisesti turvata ja laadittujen todistusten valvonta olisi mahdollista.

Lue lisää


2.12.2014 YM: Työryhmä selvittämään pientalojen energiatodistuksen selkeyttämistä

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on tänään asettanut työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää


28.11.2014 LVM: Biopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä selvitetty

Tuoreen selvityksen mukaan Suomella on hyvät valmiudet biopolttoaineiden laajaan ja jatkuvaan käyttöön lentoliikenteessä. Suurin ratkaistava asia on käytön kannattavuus, sillä biopolttoaine on tällä hetkellä selvästi fossiilista lentopolttoainetta kalliimpaa.

Lue lisää


28.11.2014 Sitra: Kiertotalous on Suomelle jopa 2,5 miljardin euron mahdollisuus

Sitran selvityksen mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää


27.11.2014 TEM ja ELY-keskukset: Raportti: Biotalous on puunjalostuksen mahdollisuus

Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on heikolla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina tehty. Sahatavaran vienti on kuitenkin kasvanut, ja sen arvo oli vuonna 2013 noin 1,5 miljardia euroa. Se edusti 63 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä.

Lue lisää


20.11.2014 MMM: Maatalouden ilmasto-ohjelma tarjoaa askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa

Suomalaisen kestävän ruokajärjestelmän perusta on kannattava ruuantuotanto ja vastuullinen kulutus. Maa- ja metsätalousministeriö on tänään julkistanut ministeriössä laaditun maatalouden ilmasto-ohjelman ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa”.

Lue lisää


19.11.2014 TEM: Merituulivoiman demonstraatiohankkeeksi valittiin Porin Tahkoluodon hanke

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnitteleman tuulivoimapuiston merituulivoiman kokeiluhankkeeksi.

Lue lisää


19.11.2014 Teknologiateollisuus ry: Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun

Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla.

Lue lisää


18.11.2014 YM: Asetus tuulivoimamelusta lausunnolle

Luonnos valtioneuvoston asetuksesta tuulivoimamelusta lähtee tänään lausunnoille. Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus olisivat riittävän etäällä toisistaan eikä melusta aiheutuisi ihmisille terveyshaittaa. Näin kunnissa olisi nykyistä helpompi kaavoituksella ohjata voimaloiden sijoittumista. Ohjearvoja sovellettaisiin maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä ja valvonnassa.

Lue lisää


17.11.2014 Energiateollisuus ry: Energia-asennetutkimus: Suomalaiset eivät vierastaisi sähkön vientiä

Energiateollisuus ry:n vuosittain toteuttamasta energia-asennetutkimuksesta selviää, että enemmistö suomalaisista pitää sähkön vientiä hyvänä ajatuksena. Yhä useampi suomalainen toivoisi myös lisää panostuksia kotimaiseen energiantuotantoon.

Lue lisää


14.11.2014 Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry: Tulisijalla lämmittäminen kannattaa passiivitaloissakin

Hitaasti lämmittävällä tulisijalla voidaan tutkitusti kattaa puolet kaikenlaisten pientalojen lämpöenergiasta. Marraskuussa julkistetussa ”Tulisija&Lämpö” -tutkimusprojektissa selvitettiin kattavasti tulisijojen hyötysuhdetta ja tulisijalämmityksen hyödynnettävyyttä myös erityisen energiatehokkaissa pientaloissa.

Lue lisää


10.11.2014 SULPU: Lämpöpumput vuonna 2030: Säästöt miljardi euroa vuodessa, investoitu 12 miljardia, 3000 työpaikkaa

Lämpöpumppujen yleistyminen on ympäristön, talouden ja kuluttajan kukkaron kannalta hyvä asia. Se pienentää energiankulutusta, tuo kuluttajille säästöjä ja parantaa kotimaista työllisyyttä ja kauppatasetta, selviää tutkimuksesta, jonka Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry teetti kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö Gaia Consulting Oy:llä.

Lue lisää


6.11.2014 Bioenergia ry: Hallitukselta uskottava näkymä kotimaisen metsähakkeen ja turpeen käytölle

Kotimaisten polttoaineiden yhteenlaskettu käyttö on laskenut merkittävässä viime vuosina. Kysyntää ovat rasittaneet aiemmat vero- ja tukipäätökset sekä turpeen luvituksen lupasuma. Stubbin hallitus ilmoitti jo aiemmin, että turpeen ja metsähakkeen osalta hallitus tulee tekemään ratkaisuja, jotka varmistavat niiden kilpailukyvyn suhteessa kivihiileen.

Lue lisää


5.11.2014 TEM: Kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn parantaminen 2015 budjettiesitykseen

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja valtiovarainministeri Antti Rinne esittävät kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä parantavia toimia ensi vuoden talousarvioesitykseen. Esityksen mukaan turpeen verotusta kevennetään ja metsähakkeella tuotetun uusiutuvan sähkön tuotantotuen tasoa nostetaan vastaavasti.

Lue lisää


3.11.2014 YM, SYKE, Ilmatieteen laitos ja VTT: IPCC: Ilmastonmuutos etenemässä kohti peruuttamattomia seurauksia; toimia tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan Suomella on paljon edellytyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillintään niin kaupungeissa ja maaseudulla kuin eri sektoreillakin.

Lue lisää


23.10.2014 Sitra: Uusi malli vauhdittaa kierrätystä yritysten kesken

Teollisten symbioosien syntyä vauhditetaan jatkossa työpajoissa eri puolilla Suomea. Uusi toimintamalli lanseerataan tänään arktisen teollisuuden sivuvirtoja kartoittavassa työpajassa Kemissä. Sitran ja Motivan kehittämä malli tuo sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät konkreettisesti saman pöydän ääreen.

Lue lisää


16.10.2014 TEM: Tiekartta 2050: Hiilineutraali Suomi on haastava mutta mahdollinen tavoite

Suomi voi määrätietoisin energiatehokkuus- ja säästötoimin vähentää energian loppukulutusta jopa selvästi alle 250 terawattituntiin kansallista kilpailukykyämme vaarantamatta. Energiaomavaraisuus voidaan nostaa 50-60 prosenttiin, Suomessa tuotettava ydinvoima mukaan lukien 80 prosenttiin. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on mahdollista nostaa 50-60 prosenttiin.

Lue lisää


9.10.2014 TEM: Energiatehokkuuslaki tähtää energian säästöön ja kulutuksen vähentämiseen

Hallitus antoi 9.10.2014 esityksen energiatehokkuuslaista ja siihen liittyvistä lakimuutoksista. Tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta, lisätä energiansäästöä sekä vähentää energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta.

Lue lisää


9.10.2014 Sitra: Vantaan ja Jyväskylän uudet alueet tähtäävät yhden maapallon malliin

Kivistön ja Kankaan uusien asuinalueiden suunnittelussa sovelletaan kansainvälistä One Planet Living -mallia ensimmäistä kertaa Suomessa. Sen tavoitteena on tehdä kestävä elämäntapa ja resurssiviisas elämä mukavaksi, edulliseksi ja helpoksi.

Lue lisää


24.9.2014 Helsingin kaupunki – Ympäristökeskus: Helsinki kutsuu vapaaehtoisia lämpökamerakuvauksiin

Helsingin kaupunki kutsuu vapaaehtoisia helsinkiläisiä asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan Helsingissä loka-marraskuussa 2014 suoritettaviin lämpökamerakuvauksiin. Osallistuminen on helppoa: mittaat kotisi tai työpaikkasi lämpötilan yhtenä yönä ja selvität kotisi kattorakenteen. Sitten lähetät tiedot Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen valmiiksi maksetussa kirjeessä. Osallistumalla autat helsinkiläisiä parantamaan kotiensa lämmöneristystä, pienentämään lämmityslaskuaan ja torjumaan ilmastonmuutosta.

Lue lisää


24.9.2014 SYKE: Kerro, mikä mättää ympäristönsuojelun säädöksissä

Millaiset ympäristösäädökset tuntuvat kohtuuttomilta? Tähän kysymykseen etsii vastausta Suomen ympäristökeskuksen verkkokysely, joka avautuu 24. syyskuuta.

Lue lisää


18.9.2014 TTL ja Microsoft: Kansallista etätyöpäivää vietetään huomenna neljättä kertaa!

Etätyön suosio kasvaa, ja viime vuonna jo lähes kolmannes palkansaajista teki satunnaisesti etätyötä. Microsoft ja Työterveyslaitos järjestävät torstaina 18.9. Kansallisen etätyöpäivän, jonka teemana tänä vuonna on Työn uusi johtajuus. Etätyöpäivään ehtii vielä ilmoittautua torstaina 18.9. klo 16 saakka osoitteessa www.etatyopaiva.fi.

Lue lisää


10.9.2014 TTL ja Microsoft: Etätyö sopii myös perinteiseen asiakaspalvelutyöhön

Palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta on valittu Vuoden 2014 etätyöjohtajaksi. Tapanainen on uudistanut etätyötä viemällä sitä ennakkoluulottomasti eteenpäin perinteisessä asiakaspalvelutyössä, joka edelleen mielletään tiettyyn aikaan konttorilla tehtäväksi.

Lue lisää


2.9.2014 Rakennuslehti: Suomen tehdassaleissa piilee miljoonien eurojen energiansäästömahdollisuus

Tuotantoprosessin energiansäästöt voivat olla merkittävät.

Lue lisää


26.8.2014 Ilmainen lounas tuhansille Helsingissä, Turussa ja Tampereella 11.9.

Syyskuun 11. päivä tempaistaan ruokahävikin vähentämiseksi yhtä aikaa kolmessa kaupungissa. Helsingissä, Turussa ja Tampereella jaetaan kaupoilta ylijääneistä raaka-aineista valmistettuja ilmaisia kasvisruokalounaita kaupunkien keskustoissa.

Lue lisää


26.8.2014 OKKA-säätiö: Kestävän kehityksen teko -kilpailu

OKKA-säätiö julistaa päiväkodeille, kouluille ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnatun kilpailun parhaasta kestävää kehitystä edistävästä teosta tai toimintamallista.

Lue lisää


20.8.2014 Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto: Uusi KIC InnoEnergy-innovaatiohaku avautunut

Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avannut uuden innovaatiohaun osana KIC InnoEnergy -osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintaa. Haun tavoitteena on tarjota taloudellista ja liiketoiminnallista tukea innovatiivisten ja kestävään energiaan liittyvien bisnesideoiden tuomiseksi markkinoille.

Lue lisää


19.8.2014 YM ja WWF Suomi: Maapallon varat loppuivat tältä vuodelta

Tänään tiistaina ihmiset ovat käyttäneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Huomisesta lähtien elämme siis velaksi. Ylikulutus kasvaa jatkuvasti: nyt kulutimme luonnonvarat jo pari viikkoa nopeammin kuin vuonna 2000.

Lue lisää


13.8.2014 Ilmatieteen laitos: Hellejakso poikkeuksellisen pitkä

Helteet jatkuivat tänä vuonna poikkeuksellisen pitkään, sillä 25 astetta ylittäviä lämpötiloja on mitattu joka päivä heinäkuun kuudennesta päivästä alkaen ainakin yhdellä havaintoasemalla. Hellejakson terveysvaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta helteen haittavaikutuksille alttiita ovat erityisesti pitkäaikaissairaat sekä kotona ja hoitolaitoksissa olevat vanhukset.

Lue lisää


14.7.2014 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoimamyönteiset tulokset lähes ennallaan – Tuulivoima pidettyä kunnissa, joissa sitä jo on

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) selvitytti vuosi sitten Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista huippumoderneista tuulivoimaloista. Tutkimuksen tulokset olivat tuolloin tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden aikana on käyty paljon kiivasta keskustelua aiheeseen liittyen, ja tutkimus päätettiinkin toistaa.

Lue lisää


3.7.2014 Helsingin Energia rakentaa aurinkovoimalaitoksen Suvilahteen – lisää aurinkoenergiaa kysynnän mukaan

Helsingin Energia käynnistää aurinkoenergiaohjelman, jonka ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan aurinkovoimalaitos Helsingin Suvilahteen. Samalla markkinoille tuodaan uusi palvelu, jossa asiakas saa kuukausihinnalla oman henkilökohtaisen paneelinsa tuotannon itselleen. Palvelu tulee ennakkomyyntiin tulevana syksynä, ja voimalaitos valmistuu keväällä 2015. Helsingin Energia sitoutuu rakentamaan kysynnän mukaan lisää aurinkoenergian tuotantoa.

Lue lisää


1.7.2014 VTT: Suomi edelläkävijäksi aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvän energiajärjestelmän kehityksessä

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja pyrkimykset energiaomavaraisuuteen kannustavat päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen. Aurinko- ja tuulivoiman kehitystä on johtanut Saksa, josta painopiste näyttää siirtyvän Kiinaan ja Aasiaan. On mahdollista, että tämä kehitys tuo tullessaan ydinvoiman ja fossiilisten energialähteiden rinnalle kolmannen energiavaihtoehdon.

Lue lisää


26.6.2014 Hyvä johtajuus on tuloksellisen etätyön edellytys

Vuoden etätyöjohtaja valitaan syyskuussa ensimmäistä kertaa – kandidaatteja voi ehdottaa Etätyökampanjan verkkosivuilla.

Lue lisää


17.6.2014 Talkoohankkeesta suositukset paremman talonpidon tueksi: Omakotitalo ei pysy terveenä itsestään

Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu yhteensä lähes 2,7 miljoonaa ihmistä eli noin puolet suomalaisista. Lähes joka neljännessä omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita ja talojen huollon ja korjausten laiminlyönneistä aiheutuu vuosittain miljardiluokan kustannukset.

Lue lisää


5.6.2014 YM: Valtioneuvosto hyväksyi esityksen ilmastolaiksi

Hallitus on tänään hyväksynyt esityksen ilmastolaiksi. Ilmastolakiin kirjattaisiin vähintään 80 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä. Laki toimisi ennen muuta hallituksen ja eduskunnan työkaluna päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Se tehostaisi julkisen sektorin toimintaa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa, muttei asettaisi uusia velvoitteita yrityksille tai muille toimijoille.

Lue lisää


3.6.2014 YM: Ympäristöministeriö kerää näkemyksiä tulevaisuuskatsauksen linjauksista

Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan tulevaisuuskatsausta. Siinä määritellään viisi keskeistä päämäärää, joihin ministeriö työssään pyrkii seuraavien vuosien aikana sekä esimerkkejä toimenpiteistä niihin pääsemiseksi.

Lue lisää


30.5.2014 Sitra: Tutkimus – Puolet autonomistajista on valmis vaihtamaan sähkö- tai biokaasuautoon

Puolet autonomistajista olisi valmis hankkimaan sähkö- tai biokaasuautoon seuraavan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta Sitran Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lue lisää


28.5.2014 Energiavirasto hyväksyi ensimmäisen biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmän

Energiavirasto on 26.5.2014 hyväksynyt ensimmäisen Suomen kansallisen järjestelmän mukaisen biopolttoaineita koskevan kestävyysjärjestelmän. Sen perusteella varmistetaan biopolttoaine- tai bioneste-erän kestävyydelle asetetut kriteerit.

Lue lisää


22.5.2014 Microsoft ja Työterveyslaitos: Suomi haastetaan mukaan Kansalliseen etätyöpäivään 18.9. – teemana Työn uusi johtajuus

Microsoft ja Työterveyslaitos järjestävät jo neljättä kertaa Kansallisen etätyöpäivän torstaina 18.9.2014. Etätyöpäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime vuonna peräti 23 982 suomalaista ja 714 organisaatiota osallistui kampanjaan.

Lue lisää


14.5.2014 SYKE: HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007-2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 19 prosenttia. Eniten päästöjään vähensivät Hanko (-34 %) ja viime vuosina voimakkaasti päästöttömän tuulivoiman tuotantoon satsannut Iin kunta (-31 %). Myös Lohja (-28 %), Raasepori (-23 %) ja Padasjoki (-22 %) onnistuivat vähentämään päästöjään yli 20 prosenttia.

Lue lisää

 

9.5.2014 Tuulivoimayhdistys ry: Tiedon tuulahduksia tuulivoimavisasta

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä pyritään lisäämään ja keskustelu aiheesta käy kiivaana puolesta ja vastaan, sekä paikallisesti että valtakunnan tasolla. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) ja nettipohjaisiin tietovisoihin erikoistunut Netvisa Oy julkaisevat yhteistyössä Tuulivoima-tietovisapelin, jolla tuulivoimatietouttaan voi parantaa hauskasti pelaamalla. Peli kertoo tutkittuun tietoon pohjaten tuulivoiman hyödyistä katsoen aihetta tavallisen sähkönkuluttajan, mökkiläisen, luonnon ja teollisuuden näkökulmista.

Lue lisää


8.5.2014 TEM, MMM, YM: Strategia: Biotalous on talouden seuraava aalto

Hallituksen tavoitteena on kasvattaa biotalouden tuotos nykyisestä noin 60 miljardista eurosta sataan miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotaloustyöpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Nämä linjaukset sisältyvät valtioneuvoston 8.5.2014 hyväksymään periaatepäätökseen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvun uusilla kärkialoilla biotaloudessa ja cleantechissä.

Lue lisää


29.4.2014 Tekes: Finnoon laaja-alainen energiasuunnitelma voitti Fiksu energia -kilpailun

Tekesin järjestämään Fiksu energia -kilpailuun tuli 51 ehdotusta. Voiton vei Espoon kaupungin ja Fortumin ehdotus Finnoon alueen energiajärjestelmästä. Ehdotus on haasteellinen – 17 000 asukkaan uuden kaupunginosan energiankulutus halutaan puolittaa verrattuna normaaliin vastaavan alueen energiankäyttöön.

Lue lisää


28.4.2014 Helsingin yliopisto: Kasvihuonekaasujen tutkimusta vahvistetaan Suomesta käsin

Rakenteilla oleva eurooppalainen seurantajärjestelmä kasvihuonekaasujen liikkeistä ilmakehässä kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ilmassa on, mistä niitä vapautuu ja mihin niitä sitoutuu. Tuloksilla on mahdollista myös todentaa, kuinka valtiollisesti sovitut kasvihuonekaasujen päästövähennykset toteutuvat. Kasvihuonekaasujen uuden tutkimusjärjestelmän päämajan johtajana Helsingissä on aloittanut Werner Kutsch.

Lue lisää


28.4.2014 SYKE: Uusi merentutkimusasema Utön saarelle

Utön saarelle on valmistumassa ainutlaatuinen merentutkimusasema, joka tuottaa ajantasaista tutkimustietoa meren sisältä ja sen pinnalta sekä ilmasta vuoden ja vuorokauden ympäri. Asema toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Lue lisää


14.4.2014 Päästövähennystavoitteella on energiateknologiset reunaehdot

Suomi voi saavuttaa vuodelle 2050 asetetun 80-95 % päästövähennystavoitteen vain siinä tapauksessa, että energiantuotantoon käytettävän biomassan päästökerroin on jatkossakin nolla, hiilidioksidin erotus- ja varastointiteknologiat otetaan käyttöön ja ydinvoima on edelleen osa energiantuotantovalikoimaa, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä energiantuotannon teknologisia reunaehtoja IPCC:n kolmannen osaraportin esittelytilaisuudessa 14.4.2014 Helsingissä.

Lue lisää


10.4.2014 Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson energiamaakuntakaavan

Ympäristöministeriö on vahvistanut tänään 10.4.2014 Kymenlaakson energiamaakuntakaavan. Kaava on vaihekaava, joka sisältää maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. Kaava sisältää myös maakunnallisesti merkittäviä jätteenpolttolaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia, joiden alueelle voidaan sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Lue lisää


9.4.2014 Jyväskylän kaupunki: Jyväskylän johdolla Vaasassa 8.4. järjestetty ulkovalaistusseminaari keräsi salin täydeltä väkeä

Jyväskylän johdolla Vaasassa 8.4. järjestetty ulkovalaistusaiheinen seminaari keräsi mukaan 78 valaistusalan toimijaa ja edustajia 20 eri kunnasta. Mukana oli länsisuomalaisten kaupunkien virkamiehiä, insinöörejä, valaistussuunnittelijoita, arkkitehtejä, poliitikkoja, sähköteknikkoja sekä rakennusmestareita.

Lue lisää


19.3.2014 HSY Ilmastoinfo: Aurinkosähköä kotiin – kampanja lisää aurinkopaneelien määrää pääkaupunkiseudulla

Aurinkosähkö on päästötön ja uusiutuva sähköntuotantomuoto, jonka potentiaali Suomessa on merkittävä. HSY:n Ilmastoinfon koordinoiman kampanjan avulla asukkaat voivat vertailla helposti erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä sekä tilata niitä kampanjahintaan. Pääkaupunkiseudulle suunnattu Aurinkosähköä kotiin -kampanja on ensimmäinen laatuaan. Aurinkopaneelien hankkiminen on ilmastoteko.

Lue lisää


18.3.2014 Bioenergia ry ja LEY: Puukattilat ovat paloturvallisia – huolto muistettava

Energiaosuudeltaan merkittävät puukattilat ovat paloturvallisia, mutta varolaitteiden huoltoon ja kattiloiden ylläpitoon pitää muistaa kiinnittää huomiota, muistuttavat Bioenergia ry ja Lämmitysenergia Yhdistys (LEY).

Lue lisää


7.3.2014 TEM: Erkki Virtanen: Materiaalitehokkuus on mahdollisuus suomalaisille yrityksille

– Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman painopisteenä on elinkeinoelämän materiaalitehokkuuden edistäminen niin, että haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät ja yritysten kilpailukyky kehittyy positiivisesti, totesi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen vuoden vaihteessa valmistuneen ohjelman esittelytilaisuudessa sidosryhmille 7.3.2014 Helsingissä.

Lue lisää


5.3.2014 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman ystäville uusi foorumi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on avannut uudenlaisen verkkosivuston, joka tarjoaa kanavan tuulivoiman kannattajien keskustelulle ja tiedon vaihdolle.

Lue lisää


5.3.2014 Jyväskylä: Valon kaupunki vie valaistusviestiä kuntaväelle

Aiheuttavatko EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet ja kaupunkivalaistukseen kohdistuvat muutokset päänvaivaa? Haluatko tietää, miten Jyväskylä – Valon kaupunki – on saavuttanut noin 40 prosentin energiansäästöt kaupungin ulkovalaistusverkon energiankulutuksesta?

Lue lisää


28.2.2014 YM: Ympäristöministeriöltä ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen ja mittaamiseen

Ympäristöministeriö on julkaissut kolme ohjetta tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen. Ohjeet tulevat voimaan 28.2.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Lue lisää


28.2.2014 A-lehdet: Vuoden 2014 Ekoauto on Nissan Leaf

Tuulilasi-lehti valitsi Vuoden Ekoauton jo 19. kerran. Kisaan osallistui nyt ensimmäistä kertaa kaksi puhdasta sähköautoa. Lisäksi mukana oli kolme ladattavaa hybridiä. Vertailun vuoksi mukaan otettiin myös tavallinen polttomoottoriauto.

Lue lisää


26.2.2014 SYKE: Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja – ryhdy Ekopaastoon!

"Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja. Valinnat maapallon, köyhien ja lastemme hyväksi eivät tarkoita ilotonta ja ankeaa elämää, vaan pyrkimystä kohtuuteen ja riittävyyteen. Me vauraimpien maiden asukkaat olemme avainasemassa. Vaikka olemme pieni valtio, esimerkkimme voi rohkaista globaalisti uudenlaiseen asenteeseen ja toimintaan. Jos rikkaat maat eivät ole valmiita tekoihin, on hyödytöntä odottaa niitä köyhiltä kansoilta. Se on paitsi epäoikeudenmukaista myös turhaa."

Lue lisää

 

24.2.2014 Fintrip ja TransSmart kumppaneiksi

Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintrip ja TransSmart ovat sopineet molempia tahoja hyödyttävästä yhteistyöstä. Kumppanuuden tavoitteena on edistää älykkääseen ja kestävään liikkumiseen liittyvää tutkimustyötä ja vahvistaa eri tutkimustahojen vuorovaikutusta.

Lue lisää


14.2.2014 Öljyalan Keskusliitto: Tippataituriksi nyt myös talvikelillä – arvonnassa vuoden polttoaineet

Taloudellisen ajon taitojaan voi testata leikkimielisellä Tippataituri-pelisivustolla nyt myös talviolosuhteissa, kun sivustolla on avattu uutuutena talvikelin ajoreitti. Pikapeli osoitteessa tippataituri.fi toimii myös mobiililaitteissa.

Lue lisää


14.2.2014 TEM: Maaseudun kehittämisen tukena uusi ohjelma ja laaja yhteistyöverkosto

Uusi maaseutupoliittinen kokonaisohjelma korostaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista maaseudun kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hallinto- ja palvelujärjestelmien sovittamista paikallisiin olosuhteisiin.

Lue lisää


13.2.2014 YM: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi valmistunut: Lain keskeiset periaatteet toimivat, mutta uudistuksiakin tarvitaan

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi on valmistunut. Arvioinnin mukaan 14 vuotta voimassa ollut laki toimii yhä keskeisiltä periaatteiltaan hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Toimintaympäristössä on kuitenkin tapahtunut muutoksia, jotka antavat aihetta lain osauudistuksille.

Lue lisää


12.2.2014 TEM: Energiatuki suuryritysten energiatehokkuuskatselmuksiin päättyy

Harkinnanvaraisen energiatuen myöntämisperusteet muuttuvat vuonna 2014 vain vähän viime vuodesta. Tukeen on varattu 147,5 miljoonaa euroa, mikä on viime vuoden tasoa. Tukea käytettiin vuonna 2013 noin 39,2 milj. euroa, sillä biojalostamoille varattu 87,5 miljoonan myöntövaltuus siirrettiin tälle vuodelle.

Lue lisää


11.2.2014 SYKE: Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus edennyt toteutukseen HINKU-kunnissa

Suomen suurimman aurinkopaneelien yhteistilauksen toimitukset ovat käynnissä. Aurinkopaneelit asennetaan neljän HINKU-kunnan kiinteistöihin Padasjoelle, Laitilaan, Mynämäelle ja Maskuun sekä noin 20 yksityishenkilölle. Tilaukseen kuuluu yhteensä kolmekymmentä 2-7 kW:n aurinkosähköjärjestelmää ja sen arvo on noin 240 000 euroa.

Lue lisää


3.2.2014 Energiateollisuus: Tiedoksi: Fiksu energia -kilpailulla haetaan uusia energiajärjestelmiä

Tekes on avannut Fiksu energia -ideakilpailun. Siinä haastetaan kunnat, energiayhtiöt, kiinteistönomistajat sekä palvelu- ja teknologiatoimittajat tekemään ehdotuksia fiksuiksi energiajärjestelmiksi. Ideoiden on oltava uskottavia ja kiinnostavia myös kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta.

Lue lisää


31.1.2014 ET ja KTK: Uudet palvelut tekevät sähkönkulutuksen näkyvämmäksi arjessa

Uudet teknologiat tekevät sähkön kulutuksen aiempaa näkyvämmäksi. Kuluttaja-tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin uusien energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä kotitalouksien ja sähköyhtiöiden näkökulmasta.

Lue lisää


29.1.2014 TEM: Merituulivoiman demolaitostuen saaja ratkaistaan kuuden hakijan joukosta

Merituulivoiman kokeiluhankkeen 20 miljoonan euron tuen saajaksi ovat ehdolla Rajakiiri Oy:n hanke Tornion Röytässä, Innopower Oy:n hanke Kemin Ajoksessa, Propel Voima Oy:n ja Lumituuli Oy:n Oulunsalo-Hailuoto-hanke, Innopower Oy:n ja Mervento Oy:n hankkeet Kokkolassa, Suomen Merituulivoima Oy:n hanke Siipyyssä ja Suomen Hyötytuuli Oy:n hanke Porin Tahkoluodossa.

Lue lisää


27.1.2014 Energiavirasto: Tuulivoimatuet kasvoivat – metsähaketuet romahtivat

Uusiutuvan energian tukia maksettiin viime vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 8,2 miljoonaa euroa eli miljoona euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Tuulivoimatuet kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla 6,4 miljoonaan euroon ja metsähakkeen tuet pienenivät 2,7 miljoonalla eurolla noin 1,7 miljoonaan euroon.

Lue lisää


27.1.2014 Sitra: Selvitys: Jätteen hyödyntäminen materiaalina on taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto jätteenpoltolle

Jätteen hyödyntäminen materiaalina on taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto jätteenpolttolaitokselle. Tämä ilmenee Sitran Gaia Consultingilla teettämästä tuoreesta selvityksestä. Selvitys julkaistiin 27. tammikuuta Turussa, jossa pohditaan parhaillaan pitkäaikaista jäteratkaisua Lounais-Suomen tarpeisiin.

Lue lisää


16.1.2014 YM: Korjaus- ja energia-avustuksiin myönnetään 43 miljoonaa ja korotetaan tulorajoja

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu valtion vuoden 2014 talousarviossa 43 miljoonaa euroa. Samalla vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen myönnettävien avustusten sekä tarveharkintaisesti pientaloille myönnettävien energia-avustusten myöntämisperusteina olevia tulorajoja korotetaan 8,5 prosenttia, mikä lisää avustusten saatavuutta. Avustuksia vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen on tarkoitus myöntää tänä vuonna kolme miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

Lue lisää


15.1.2014 TEM: Ihalainen: EU-parlamentin hyväksymät hankintadirektiivit hyvä lähtökohta lakiuudistukselle

Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen, että Euroopan unionin parlamentti hyväksyi 15.1.2014 täysistunnossaan julkisten hankintojen direktiivipaketin.

Lue lisää


2.1.2014 TEM: Uusi ohjelma edistämään erityisesti elinkeinoelämän materiaalitehokkuutta

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä on luovuttanut ministeriöille ehdotuksensa Suomen kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi. Ohjelma tavoittelee ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Tämä tarkoittaa pyrkimistä samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 23.2.2017

Tulosta sivu